ПРОЕКТ " ТВОЯТ ЧАС":

През тази учебна година по проект „Твоят час” към Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. гимназията се включи с 11 групи по извънкласни дейности - 6 за преодоляване на обучителни затруднения и 5 за дейности по интереси . Обхванати са 150 ученика.

ГРУПИ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" ЗА 2017-2018 УЧ.ГОДИНА:


УЛОВЕНИ МИГОВЕ – р-л Миглена Георгиева


БИОХИМИЯТА-ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА – р-л Галина Русева


УСПЕШНА МАТУРА – р-л Янка Йорданова


КНИЖОВЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – р-л Радослава Петрова


КОЙ СЪМ АЗ – р-л Здравка Добруджанска


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – р-л Огнян Катранджиев


ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ – р-л Тодорка Колева


МОЯТА ГРАДИНА – р-л Ивелина Нейчева


ЛАНДШАФТ в ПГАС –р-л Илиана Вълчева


МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ- р-л Диана Славова


ТЕХНОЛОГИИ в ПГАС-р-л Катя Пандерова

Приложения:

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС":

http://tvoiatchas.mon.bg.

ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

АНКЕТНА КАРТА