Колективът на ПГАС:

РЪКОВОДСТВО
ДИРЕКТОР
ИНЖ. ГОСПОДИН СЛАВОВ ГОСПОДИНОВ

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
КАТЯ ХРИСТОВА ПАНДЕРОВА

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ
инж. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
МЕТОДИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ
Председател - Радослава Петрова
1. Предметна комисия по БЕЛ -2 учители. Председател- Огнян Катранджиев.
Радослава Петрова
Огнян Катранджиев
2. Предметна комисия по чужди езици -2 учители. Председател -Силвия Михайлова
Английски език - Силвия Михайлова
Немски език - Младен Тодоров
3. Предметна комисия по Математика и информатика- 3 учители. Председател Тодорка Колева
Математика - Тодорка Колева; Стелка Гатева
Информатика и информационни технологии - Миглена Бенова
4. Предметна комисия по обществени науки и гражданско образование - 3 учители. Председател - Здравка Добруджанска.
История и цивилизация - Дияна Славова
География и икономика - Янка Йорданова
Психология и логика - Здравка Добруджанска
Етика и право - Здравка Добруджанска
Философия - Здравка Добруджанска
Свят и личност -Янка Йорданова
5. Методично обединение по природни науки и екология - 2 учители. Председател - Галина Русева.
Биология и ЗО -Галина Русева
Физика и астрономия - Стелка Гатева
Химия и ООС - Галина Русева
6. Физическа култура и спорт - 3 учители. Председател - Михаил Семов.
Михаил Семов
Здравка Добруджанска
МЕТОДИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Председател агроинж. Ивелина Нейчева
1. Предметна комисия по ТА, ССМ, ОЖ и ОР - Председател.
Трактори и автомобили - теория:
инж. Димитър Димитров
Трактори и автомобили - практика:

Селскостопански машини - теория
инж. Димитър Димитров
Селскостопански машини- практика

Растениевъдство - агроинж.Ивелина Нейчева
Животновъдство - зооинж.Илиана Вълчева
2. Предметна комисия по РМТА - Председател .
РМТА - практика

БДП - Георги Неделчев Георгиев
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
1. Йорданка Иванова - главен счетоводител
2. Стоянка Неделчева Маринова - счетоводител
3. Мария Петрова Иванова -технически сътрудник
4. Марина Стоянова Косева - домакин
5. Стефан Минчев Димитров - пазач
6. Йорданка Иванова Андонова - домакин
7. Иван Иванов Димитров - тракторист-комбайнер
8. Марин Борисов Райчев- пазач
9. Надка Иванова Стоянкова - хигиенист
10. Янка Василева Маринова- хигиенист
11. Магдалена Атанасова Христова- хигиенист
12. Радослав Василев - тракторист-комбайнер
13. Тошко Владимиров Пейчев -пазач
14. Росина Атанасова- пазач
15. Белчо Илиев Белчев -пазач