ПРИЕМ 2018-2019 УЧ. ГОДИНА

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАФИК ПО ПРИЕМА ЗА 2018-2019 УЧ. ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГАС

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРОЦЕДУРА ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ

НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ - допълнение