Материална база:

Училището разполага със 125 дка, върху които са разположени учебният корпус, физкултурният салон, две открити физкултурни площадки, оборудван машинно-тракторен парк, три полигона, работилници, лаборатории, два нови компютърни кабинета, музей на селскостопанската техника, музейна сбирка за историята на техникума, медицински кабинет, ученическа сладкарница. Изградени са специализирани кабинети за провеждане на учебните занятия по "Трактори и автомобили", "Селскостопански машини", "Безопасност на движението по пътищата", "Растениевъдство", "Животновъдство" и др.

Учебните занятия по практика се провеждат в добре оборудвани технически работилници и с достатъчна като количество земеделска техника. За провеждане на учебната практика се използват две специализирани работилници по ССМ, специализирана работилница по "Двигатели с вътрешно горене", по "Трансмисия на трактора и автомобила", съществува и пункт за техническо обслужване и ремонт на МПС, лаборатории по ДВГ и ССМ.