За нас:

За учебната 2017/2018 год. в ПГАС гр. Добрич в 11 паралелки се обучават общо 190 ученици. Те са разпределени в пет професии и специалности.В училището са сформирани и две паралелки за деца от ЦСОП със специалност " Озеленяване и цветарство". В обучението и обслужването на учениците вземат участие 34 служители, от които 19 педагогически и 15 непедагогически персонал. От страна на ръководството на училището са създадени нормални условия за провеждане на учебния процес, както в часовете по теория, така и по практика.

Наред с основната задача - обучението и възпитанието на учениците по съответните професии и специалности се провежда и подготовка за водачи на МПС категория "В", "Ткт", "Твк", "ТвкЗ".

Утвърдени по новия държавен план-прием за учебната 2018/2019 година са три броя паралелки от следните професии и специалности:
- Професия №621070 "Техник на селскостопанска техника", Специалност № 6210701 "Механизация на селското стопанство" - 1брой.
- Професия № 621060 "Фермер", Специалност №6210602 "Производител на селскостопанска продукция" - 1 брой.
- Професия № 621080 "Монтьор на селскостопанска техника", Специалност № 6210801 "Механизация на селското стопанство" - 1 брой.